Χειρόγραφα

1. Γεωργίου Παχυμέρη (παράφρασις Αριστοτελικής φιλοσοφίας). 3. Ιωάννου του Καρυοφύλλου (παράφρασις και υπομνήματα εις το Περί ουρανού του Αριστοτέλους). 4. Αδήλου (Περί γενέσεως και φθοράς Αριστοτέλους Βιβλίον α').
Αστρονομία-Φιλοσοφία
1601
1700
Άγνωστος
30x22
φ. 221: 1. (φ. 1α), 3. (φ. 91α), 4. (φ. 203α)
Δεν έχει εκδοθεί
Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.
Κατάλογος των Ελληνικών Χειρογράφων κωδίκων της εν Πελοποννήσω Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου υπό Νίκου Βέη τόμος Α'.
159
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς
ΒΒ 1096