Χειρόγραφα

Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου υπομνήματα και ζητήματα εις το Αριστοτέλους Περί ουρανού
Αστρονομία-Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
20,1x14,4
φ. 76
Δεν έχει εκδοθεί
Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.
Κατάλογος των Ελληνικών Χειρογράφων κωδίκων της εν Πελοποννήσω Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου υπό Νίκου Βέη, τόμος Β'.
198
Στιλπνός.
Αριστοτέλης, Περί Ουρανού
ΒΒ 1096