Χειρόγραφα

Νικολάου Κούρσουλα, Υπομνήματα και ζητήματα εις τον Αριστοτέλη.
Λογική
1675
1675
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Λίνου Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αρ. 1857-2500. Αθήνα 1991.
2387
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης
ΒΒ 1134.1