Χειρόγραφα

Φυσιολογία Αριστοτελική, Κοσμογραφία, Γεωγραφία υπό Βικεντίου Δαμοδού
Φυσική
0
0
Άγνωστος
22x16
φ. 427
Δεν έχει εκδοθεί
Σιναϊτικό Μετόχιο Αθηνών.
Κατάλογος των εν τω Σιναϊτικώ μετοxίω Αθηνών 51 χειρογράφων υπό Γρηγορίου Μανιατοπούλου αρχιμανδρίτου, Κάιρον 1968.
15
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1069.22