Χειρόγραφα

1) Υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την Περί ουρανού πραγματείαν (Αριστοτέλους) Θεοφίλου του Κορυδαλέως. 2) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Υπομνήματα και ζητήματα εις το Αριστοτέλους Περί γενέσεως και φθοράς βιβλίον πρώτον και δεύτερον.
Αστρονομία-Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2303-290
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς
ΒΒ 1124