Χειρόγραφα

Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Φυσική Ακρόασις κατ' Αριστοτέλη, εν Ιωαννίνοις.
Φυσική
1763
1763
Ιωάννινα (;)
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2297-284
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1124