Χειρόγραφα

Αλγεβρικών στοιχείων μέρος πρώτον.
Άλγεβρα
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2285-272
Χαρτί 4.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124