Χειρόγραφα

Τριγωνομετρικά παρά διαφόρων συγγραφέων συνερανισθέντα, τα πλείονα δε παρά του αββά Μαρία
Τριγωνομετρία
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2284-271
Χαρτί 4.
Abbe Maria Caille
ΒΒ 1124