Χειρόγραφα

Μιχαήλ Ψελλού, Σχόλια εις τα Μετά τα φυσικά Αριστοτέλους.
Μεταφυσική
1762
1762
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2281-268
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Μεταφυσική. Μιχαήλ Ψελλός
ΒΒ 1124