Χειρόγραφα

Φυσική περιπατητική κα νεωτερική κοινή φράσει συντεθείσα παρά του σοφωτάτου κυρίου Βικεντίου Δαμωδού Κεφαληνιέως, Τόμος δεύτερος περιέχων την μερικήν φυσικήν περί των αψύχων σωμάτων. Εν έτει 1755.
Φυσική
1755
1755
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Σιμοπέτρας.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
1510-242
Χαρτί 8.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124