Χειρόγραφα

Δοκίμιον ιατρικόν του Βράωνος
Ιατρική
0
0
Άγνωστος
20x13
φφ. 64
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1503
Δεν αναφέρονται
Βράων (;)
ΒΒ 1134