Χειρόγραφα

Φυσική κατά τους νεωτέρους συγγραφείσα παρά του Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ εις λατινικήν διάλεκτον, νυν δε εξελληνισθείσα παρά του σοφωτάτου και επιστημονικωτάτου εν ιεροδιδασκάλοις κυρίου Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως
Φυσική
1740
1800
Άγνωστος
24x18
φφ. 183
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1246
Απο δύο διαφορετικά χέρια γραμμένο. Σημείωση: Εδωρήθη μοι παρά του εμού αυθέντου και δεσπότου κυρίου κυρίου λογιωτάτου κυρίου Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα του εκ Σιατίστης.1788 Νοεμβρίου 28./ Και τόδε εκ της βιβλιοθήκης του Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα 1785.
F. Voukerer
ΒΒ 1134