Χειρόγραφα

Στοιχείων οδού μαθηματικής τα αρχοειδέστατα, συντεθέντα παρά Στεφάνου Κομμητά του εκ Φθίας. Τόμος τρίτος περιέχων την υψηλοτέραν Γεωμετρίαν, ήτοι περί κωνικών τομών και θεωρίαν αυτών αναλυτικήν και περί τινων άλλων καμπύλων, και περί του λογιστού των απει
Γεωμετρία
1801
1930
Άγνωστος
21x16
φφ. 189 + 12 πίνακες
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1244
Αρχές 19ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134