Χειρόγραφα

Σφαιρική Γεωμετρία Γραικού Χριστοφόρου Κουταλέως του εκ της εν Βοιωτία Λιβαδίας, παιδευθέντος εν τω ευγενικώ θαλασσινώ τω εν Πετρουπόλει ρωσσικώ Σχολείω, νυν δε διδασκόντος εν Πετρουπόλει τα μαθηματικά και την γραικορρωσικήν διάλεκτον
Γεωμετρία
1806
1806
Πετρούπολη
23x18
φφ. 139
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1243
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134