Χειρόγραφα

α) Αριθμητική Περί δεκαδικών κλασμάτων. β) Στοιχεία Αλγέβρας του Μετζμπούργου διδασκάλου της μαθηματικής εν Βιέννη, μεταφρασθέντα εκ της λατινίδος εις την ημετέραν υπό Αθανασίου Πέτρου Ψαλίδα του εξ Ιωναννίνων. γ) Περί αναλύσεως προβλημάτων βαθμού ορισ
Αριθμητική-Άλγεβρα
0
0
Άγνωστος
20x14
φφ. 80
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1240
Δεν αναφέρονται
Μέτζμπουργκ
ΒΒ 1134