Χειρόγραφα

Νικομάχου Γερασηνού Αριθμητικής εισαγωγής των εις δύο το Α', όπερ εξηγείται ο φιλόσοφος Πρόκλος.
Αριθμητική
1701
1730
Άγνωστος
22x17
φφ. 136
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1238
Αρχές 18ου αι.
Νικόμαχος Γερασηνός. Πρόκλος
ΒΒ 1134