Χειρόγραφα

α) Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου. Υπόμνημα και Ζητήματα εις το Αριστοτέλους Περί Ουρανού Α' και Β' Βιβλίον. β) Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου. Επιτομή εις την Αριστοτέλους Διαλεκτικήν πραγματείαν.
Αστρονομία-Λογική-Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
20x15
φφ. 292
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1163
Δωρεά του μακαρίτη Π. Λάμπρου.
Αριστοτέλης, Περί Ουρανού
ΒΒ 1134