ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική Σχολή Μεγάλου Ρεύματος1
Μεγάλο Ρεύμα (Αρναούτκιοϊ=Αλβανιτοχώριον)
Δεν αναφέρεται μέχρι το 1771 [Τ.Ε., Α΄, σ. 30]
Xρύσανθος, 1794-1795 Φιλάρετος, 1803-1804 Μελέτιος, 1806-1810 Αλέκος, 1810-1811 Μιχαήλ Παπουτσάκης (Κρής) , 1812-1818 Παππά Νικόλας, 1818-1822 Ιωάννης Αθανασιάδης Βασίλειος Καλλίφρων Γ.Ραφάνης [Τ.Ε,Α,31] , [Μαν.Γεδεών, «Απομνημονεύματα χρονογράφου»,Αθ.1932] Ηρακλής Βασιάδης [Τ.Ε,Α,31] , [ΗΧ,1927, παράρτημα Β΄ σ. 2] Ιωσήφ Λεφάκης ο Άνδριος, πριν το 1806 [Τ.Ε,Α΄,31] , [ΔΙΕΕ, τομ.Θ΄,1926, σ.28], [Γεδεών, ΕΑ, 1900 σ.(85-100) , (142-155)] Μάρκος Δραγούμης [Τ.Ε,Α΄,31] , [Μυστακίδη,8 κεφάλαια κτλ., σ.402-414]
Μιχαήλ Σούτσος, 1795, ετήσια συνδρομή [Τ.Ε,Α΄,62] Αλέξανδρος Μουρούζης, 1794, Δωρεά [Τ.Ε,Α΄,32] Αλέξανδρος Καλλιμάχης, 1798, Δωρεά [Τ.Ε,Α΄,32] Αλέξανδρος Σούτσος, 1795, Δωρεά [Τ.Ε,Α΄,32] Αλέξανδρος Υψηλάντης, 1803, Δωρεά [Τ.Ε,Α΄,32] Γεώργιος Καρατζάς, 19/12/1816, Δωρεά [Τ.Ε,Α΄,32] Νικόλαος Σπαρτάλης, Κληροδότημα, [Τ.Ε,Α΄,32] Ζαρίφης ο Προικονήσιος, 1811-1812, Δωρεά , [Τ.Ε,Α΄,33]
(1) Βλέπε και κοινή σχολή Μ. Ρεύματος. Δεν είναι σαφές εάν οι δύο σχολές συνιστούν μία ενιαία σχολή. Εδώ καταγράφηκαν ως ξεχωριστές σχολές.
(1)Το 1817 έφορος της σχολής ήταν ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος [Τ.Ε., Α΄, 33] (2)Πατριαρχικά σιγίλλια, γράμματα, έγγραφα [Τ.Ε., Α΄, 33] (3)Βιβλιογραφία: [μονογραφία της σχολής από τον Φαίδωνα Κουκουλέ εν «Ξενοφάνους», Γ΄, 1908, σ. 463-465, 1909, σ. 87-97 και σ. 110-117], [ΔΙΕΕ, Ζ΄, σ. 120-140], [ΔΙΕΕ, Η΄, σ. 225- ].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.