ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γόλδσμιθ, Iστορία της Eλλάδος, τόμος Ι (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Αφιέρωση
Προμετωπίδα
 Προλεγόμενα της νέας Αγγλικής εκδόσεως και του μεταφράσαντος
 Επίγραμμα
 Κεφαλαιώδης Πίναξ των εν τω πρώτω τόμω περιεχομένων
 ΚΕΦΑΛ.Α'. Περί της αρχαιοτάτης καταστάσεως της Ελλάδος
 ΚΕΦΑΛ.Β'. Περί διοικήσεως της Σπάρτης και των νόμων του Λυκούργου 
 ΚΕΦΑΛ.Γ'. Περί διοικήσεως των Αθηνών, περί των νόμων του Σόλωνος, και της ιστορίας της δημοκρατίας από του Σόλωνος έως της εξώσεως του Ιππίου και της καταλύσεως της τυραννίδος
 ΚΕΦΑΛ.Δ'. Σύντομος επιθεώρησις της καταστάσεως της Ελλάδος προ του Περσικού πολέμου
 ΚΕΦΑΛ.Ε'. Από της εξώσεως του Ιππίου έως της τελευτής του Μιλτιάδου
 ΚΕΦΑΛ.ΣΤ'. Από της τελευτής του Μιλτιάδου έως της φυγής του Ξέρξου εκ της Ελλάδος 
 ΚΕΦΑΛ.Ζ'. Από της φυγής του Ξέρξου εκ της Ελλάδος έως της εν Μυκάλη νίκης
 ΚΕΦΑΛ.Η'. Από της εν Μυκάλη νίκης έως της ειρήνης μετά της Περσίας 
 ΚΕΦΑΛ.θ'. Από της ειρήνης μετά της Περσίας έως της Νικιείου ειρήνης 
 ΚΕΦΑΛ.Ι'. Από της Νικιείου ειρήνης έως του τέλους του Πελοποννησιακού πολέμου 
 ΚΕΦΑΛ.ΙΑ'. Από του τέλους του Πελοποννησιακού πολέμου έως της τελευτής του Σωκράτους
 ΚΕΦΑΛ.ΙΒ'. Από της τελευτής του Σωκράτους έως του τέλους του συμμαχικού πολέμου
 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ των αξιολογωτέρων της Ελληνικής Ιστορίας
 Πίναξ Αναλογικός των Ελληνικών νομισμάτων, βαρέων και μέτρων
 Α'. Περί νομισμάτων των Ελλήνων και μάλιστα των Αθηναίων
 Β'.Περί βαρέων και σταθμών
 Γ'. Μέτρα
 1. Του μήκους
 2. Των αγγείων
 3. Του χρόνου
Χάρτης

Βιέννη
1807