ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ηθική Φιλοσοφία, τόμος Β' (Βενετία, 1762)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προς τους αναγνώστας
 Πίναξ των κεφαλαίων, οπού περιέχει ο Β' Τόμος
 Κεφάλαιον ΙΓ'. Περί της επιθυμίας των καλών, και της αποστροφής των κακών
 Κεφάλαιον ΙΔ'. Περί της επιθυμίας της ατομικής συντηρήσεως, και του οικείου Είδους
 Κεφάλαιον ΙΕ'. Περί της ορέξεως της Ελευθερίας, διηρημένης εις δύω, εις την Φιλανεξαρτησίαν, και εις την Φιλαρχίαν
 Κεφάλαιον ΙΣΤ'. Περί της Φιληδονίας, και περί του Αληθούς, και του Ωραίου
 Κεφάλαιον ΙΖ'. Περί της Φιλοτιμίας, και της Φιλοδοξίας
 Κεφάλαιον ΙΗ'. Περί της Φιλοκτημοσύνης
 Κεφάλαιον ΙΘ'. Περί της Μάχης, και περί των αποτελεσμάτων των ανθρωπίνων Ορέξεων
 Κεφάλαιον Κ'. Περί των Παθών του Ανθρώπου
 Κεφάλαιον ΚΑ'. Ποία είναι η Ευδαιμονία....
 Κεφάλαιον ΚΒ'. Περί των Μέσων, εν δυνάμει των οποίων αποκτάται η δυνατή ευδαιμονία της Γης, ήτοι περί Αρετής
 Κεφάλαιον ΚΓ'. Περί του Τιμίου, περί του Δικαίου, και περί της Αρετής...., και περί της Τάξεως, οπού ο Θεός θέλει εις τον ’νθρωπον
 Κεφάλαιον ΚΔ'. Περί της Τάξεως, οπού ο ’νθρωπος πρέπει να φυλάττη προς τον Θεόν, ή περί Θρησκείας
 Κεφάλαιον ΚΕ'. Περί της Τάξεως, οπού χρεωστούμεν να σώζωμεν προς τους άλλους Ανθρώπους, και περί Δικαιοσύνης
 Κεφάλαιον ΚΣΤ'. Περί της Πολιτικής Αγάπης....και περί της Φιλίας, περί της Ευεργεσίας, περί της Ελευθεριότητος
 Κεφάλαιον ΚΖ'. Περί της Τάξεως, οπού ο ’νθρωπος χρεωστεί να φυλάττη προς εαυτόν
 Κεφάλαιον ΚΗ'. Περί της ορθής διοικήσεως της Φιλαυτίας
 Κεφάλαιον ΚΘ'. Περί Φρονήσεως

Βενετία
1762