Διδάσκαλοι

1624
1637
1624-1637, [Π. Καρολίδου, ιστορία της Ελλάδος, Αθ., 1925, σ. 487, σημ.].