Διδάσκαλοι

1472
1472– , [α) Καμπούρογλου και β) F. Gabotti: Βιογραφικές σημειώσεις του Δ. Χαλκοκονδύλη ("Νέα Ημέρα" 1894 αριθ. 1005–1007)]