Διδάσκαλοι

1818
1819
1818-1819, [Φωτεινού,Ιστορία της πάλαι Δακίας κτλ. Βιέννη 1819 εν κατάλ. συνδρομητών].