Διδάσκαλοι

1783
1788
1783-1788, εδίδασκε φιλοσοφία [75ετηρίς Ριζαρείου 193], [Β.Χ. ΙΘ΄ 268 (1783-1788)], [Αθ. Παπαδ. Κεραμεύς ΙΒ. Α΄ 385, 403. Δημητρακοπούλου ΕΣΣ. 39].