Σχολάρχες

1704
1720
1704-1720, ύπατος των φιλοσόφων της του Χ. Μ. Εκκλησίας, προϊστάμενος του φιλοσοφικού τμήματος