Σχολάρχες

1682
1691
1682-1684 και 1691-1702, του γραμματικού τμήματος