Σχολάρχες

1676
1683
1676–1683, ( δίδαξε τα γραμματικά ), [Τ.Ε, Α΄,156]