Σχολάρχες

1681
1682
1681-1682, πιθανώς του φιλοσοφικού τμήματος