Σχολάρχες

1663
1671
1663-1671, εξ' απορρήτων, βυζάντιος, Μ. διερμηνέας της Υψηλής Πύλης και Μ. λογοθέτης της Μ. Εκκλησίας, του φιλοσοφικού τμήματος, φυσικές επιστήμες.