Χειρόγραφα

13) Φιλής Μανουήλ, Φυσιολογία
Φυσιολογία
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ. 213: 13) (φ. 162α)
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
6009-502
Χαρτί 8.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124