Χειρόγραφα

Βιβλίον αστρονομικόν εστί το παρόν
Αστρονομία
1501
1600
Άγνωστος
18x13
φφ. 6α-7β
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Κωνσταμονίτου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
75 (511)
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1104