Χειρόγραφα

Περί των κύκλων του ηλίου και της σελήνης. Περί των τεσσάρων θαλασσών.
Κοσμολογία
1501
1600
Άγνωστος
20,5x15
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Κωνσταμονίτου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
58 (494)
ΙΣΤ' αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1104