Χειρόγραφα

Συντομοτάτη έκθεσις της λογικής πραγματείας
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Κωνσταμονίτου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
513.-77
Κώδ. Χαρτί εις 16ον, 18ου αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1104