Χειρόγραφα

Περί του είναι την γην σφαιροειδή
Κοσμολογία
1582
1582
Άγνωστος
22x16
φφ. 559α-573α
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Σκήτη Αγίας Άννης.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
22 (103)
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1104