Χειρόγραφα

Περιέχει ιατρικάς παραινέσεις εν κεφαλαίοις Μ' και παραγράφοις υο' και συνταγάς διαφόρους
Ιατρική
1801
1900
Άγνωστος
24x17
φφ. 185
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1483
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134