Χειρόγραφα

α) Ανωνύμου, Περί φιλοσοφίας εν κεφαλαίοις ΙΒ' β) Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός, Σχολαστικά Ζητήματα εις το Α', Β' και Γ' βιβλίον των Αριστοτέλους Μετεωρολογικών.
Μετεωρολογία-Φιλοσοφία
1701
1800
Άγνωστος
22x16
φφ. 102
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1324
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά
ΒΒ 1134