Χειρόγραφα

Παναγή Φωκά, Είδησις. Αναγινώσκοντας ή μάλλον ειπείν, σπουδάζοντας το θέαμα της φύσεως εις Τυρρηνήν διάλεκτον μετάφρασιν εκ της γαλλικής και φθάνοντας εις τον έννατον νόμον, ο οποίος περιγράφει τον άνθρωπον θεωρημένον εις τον εαυτόν του, εστοχάσθηκα να κά
Φυσική
1811
1811
Κέρκυρα
24x17
φφ. 82
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1176
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134