Χειρόγραφα

Ανωνύμου, Υπόμνημα εις το Δ' και Ε' των Περί φυσικής ακροάσεως βιβλίων.
Φυσική
1570
1600
Άγνωστος
21x15
φφ. 166
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1175
Τέλη 16ου αι.
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1134