ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ενέργεια

κατά τον Αθανάσιο Αλεξανδρείας είναι η φυσική εκάστου όντος δύναμη και κίνηση. Κατά το Δαμασκηνό είναι κίνηση δραστική ή κατά φύ-σιν κίνηση. Δραστικόν, σύμφωνα με τον ίδιο, ονομάζεται το εξ αυτού κινούμενο. Ενέργεια φυσική είναι η δηλωτική εκάστης ουσίας δύναμη. Κατά τον Γεράσιμο (Βλάχο) ενέργεια είναι το ύστατο του ενεργούντος έργο διά του οποίου παράγεται το αποτέλεσμα ή είναι η κίνηση που προέρχεται από αυτό. Ενέργεια πρώτη είναι το χαρακτηριστικό είδος (μορφή) του πράγματος. Ενέργεια δευτέρα είναι εργασία ποιητική, που παράγεται από το χαρακτηριστικό είδος ή αυτή η οποία δημιουργεί­ται από την προϋπάρχουσα ύλη. Γεννητική ενέργεια είναι αυτή η οποία προέρχεται - άγεται από την προϋπάρχουσα ύλη. Ουσιώδης λέγεται αυτή δια της οποίας η ουσία τελείται. Επουσιώδης λέγεται αυτή δια της οποίας δημιουργείται το συμβε-βηκός. Διαμένουσα ενέργεια λέγεται αυτή της οποίας το αποτέλεσμα παραμένει σ’ αυτό που ενεργεί. Διαβαίνουσα είναι αυτή η οποία φέρει σε κάποιο εξωτερικό υπο­κείμενο το αποτέλεσμα. Εν τω άμα ενέργεια λέγεται αυτή η οποία τελείται κατά το παρόν. Διαδεκτική ενέργεια λέγεται αυτή η οποία τελείται κατά συνέχεια στη διάρκεια του χρόνου.

71-73