ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Παιδαγωγικά Μαθήματα Γεωγραφίας (Πέστη, 1828)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προοίμιον
 Της Γενικής Ιστορίας Επιτομή. Προλεγόμενα
 Της Γενικής Ιστορίας Επιτομή. Ιστορία από Κτίσεως Κόσμου μέχρι της διαιρέσεως των Εθνών
 Μέρος Πρώτον. Ιστορία των Παλαιών ενδόξων Εθνών
 Α'. Ιστορία των Εβραίων
 Β'. Ιστορία των Βαβυλωνίων
 Γ'. Ιστορία των Ασσυρίων
 Δ'. Ιστορία των Φοινίκων
 Ε'. Ιστορία των Σύρων
 ΣΤ'. Ιστορία των Φρυγών
 Ζ'. Ιστορία των Λυδών
 Η'. Ιστορία των Μήδων
 Θ'. Ιστορία των Περσών
 Ι'. Ιστορία των Αιγυπτίων
 ΙΑ'. Ιστορία των Καρχηδονίων
 ΙΒ'. Ιστορία των Συρακουσίων
 ΙΓ'. Ιστορία των Ελλήνων
 ΙΔ'. Ιστορία των Μακεδόνων
 ΙΕ'. Ιστορία των Διαδόχων του Αλεξάνδρου
 ΙΣΤ'. Ιστορία τινών Εθνών της Ευρώπης
 ΙΖ'. Ιστορία των Ρωμαίων
 ΙΗ'. Ιστορία του Ανατολικού Βασιλείου
 ΙΘ'. Ιστορία του Δυτικού Βασιλείου
 Κ'. Ιστορία των Δακών
 ΚΑ'. Ιστορία των Ούννων
 ΚΒ'. Ιστορία των Οστρογότθων
 ΚΓ'. Ιστορία των Λογγοβάρδων
 ΚΔ'. Ιστορία των Βισιγότθων
 ΚΕ'. Ιστορία των Βανδάλων
 ΚΣΤ'. Ιστορία των Αβάρων
 ΚΖ'. Ιστορία των Βουλγάρων
 ΚΗ'. Ιστορία των Σέρβων
 ΚΘ'. Ιστορία των Αράβων
 Λ'. Ιστορία των Σταυροφόρων
 ΛΑ'. Ιστορία της Κύπρου
 ΛΒ'. Ιστορία της Ρόδου
 ΛΓ'. Ιστορία της Μελίτης ή Μάλτας
 ΛΔ'. Ιστορία της Δημοκρατίας της Ραγούσης
 ΛΕ'. Ιστορία των Μογγόλων
 Μέρος Δεύτερον. Ιστορία των νυν κρατούντων Εθνών
 Α'. Ιστορία της Γερμανίας και ιδιαιτέρως της Αουστρίας
 Β'. Ιστορία της Βοημίας
 Γ'. Ιστορία της Ουγγαρίας
 Δ'. Ιστορία της Πολωνίας
 Ε'. Ιστορία της Ρωσσίας
 ΣΤ'. Ιστορία της Προυσσίας
 Ζ'. Ιστορία της Σουηδίας ή Σβεκίας
 Η'. Ιστορία της Δανίας
 Θ'. Ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας ή της Αγγλίας
 Ι'. Ιστορία της Σκωτίας
 ΙΑ'. Ιστορία της Ιρλανδίας
 ΙΒ'. Ιστορία της Ολλανδίας και του Βελγίου
 ΙΓ'. Ιστορία της Γαλλίας
 ΙΔ'. Ιστορία της Ισπανίας
 ΙΕ'. Ιστορία της Πορτουγαλλίας
 ΙΣΤ'. Ιστορία της Ελβετίας και της Γενεύας
 ΙΖ'. Ιστορία της Ιταλίας
 ΙΗ'. Ιστορία της Λομβαρδίας
 ΙΘ'. Ιστορία της Βενετίας
 Κ'. Ιστορία της Γένουας
 ΚΑ'. Ιστορία της Σαρδινίας
 ΚΒ'. Ιστορία της Τοσκάνας
 ΚΓ'. Ιστορία της Παπικής Επικρατείας
 ΚΔ'. Ιστορία της Νεαπόλεως
 ΚΕ'. Ιστορία της Επτανήσου Δημοκρατίας
 ΚΣΤ'. Ιστορία των Τούρκων
 ΚΖ'. Ιστορία της Περσίας
 ΚΗ'. Ιστορία της Ινδίας
 ΚΘ'. Ιστορία της Κίνας
 Λ'. Ιστορία της Αιγύπτου
 ΛΑ'. Ιστορία της Λιβύας, ή Βαρβαρίας
 ΛΒ'. Ιστορία της Αμερικής
 Πίναξ των Ονομάτων, Κυρίων, Γεωγραφικών, και Πραγματικών, των εμπεριεχομένων εν τούτω τω τόμω
 Παροράματα

Πέστη
1828