ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 4 (Βιέννη 1811)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Φοίνικες διάφοροι
 Ικτίδες διάφοροι
 Κήτη διάφορα
 Φασιανοί διάφοροι
 Το Λινόν και ο Κάναβος
 Φυτά αμερικανά
 Κήτη διάφορα
 Καβίαι
 Κορυδαλοί διάφοροι
 Ο Ψύλλος και η Ψείρα
 Κήτη διάφορα
 Φυτά χρωματικά
 Μυογαλαί διάφοροι
 Σεισοπυγίδες διάφοροι
 Σκίουροι διάφοροι
 Φυτά αρωματικά ευρωπαϊκά
 Σκίουροι διάφοροι
 Ιχθύες πτηνοί
 Η Καστανία και η Αμυγδαλή
 Πτηνά τελματίλια και πλωτά αξιόλογα
 Πτηνά παραδείσια
 Ύστριχες
 Έντομα αξιόλογα
 Φυτά φαρμακερά της Ευρώπης
 Όφεις αξιοσημείωτοι
 Πτηνοσκίουροι
 Φυτά αρωματικά της Ευρώπης
 Όφεις αξιοσημείωτοι
 Έντομα παράδοξα
 Περιστεραί διάφοροι
 Μύες διάφοροι
 Περιστεραί διάφοροι
 Αρώματα ευρωπαία
 Κρίκετοι και Ασπάλακες
 Έντομα ωφέλιμα
 Ιχθύες ερυθροί
 Περιστεραί ξέναι
 Αρώματα ευρωπαία
 Μυοξοί διάφοροι
 Έντομα επιβλαβή
 Μύες διάφοροι
 Ο Ευρώς
 Ανατομία της Σιτοκαλάμης
 Φυτά αρωματικά
 Νήσσαι διάφοροι
 Μύες διάφοροι
 Ζωύφια τα Υγρογενή
 Μικροσκοπικά Παρατητήματα
 Δένδρα αξιόλογα
 Πτηνά πλωτά διάφορα
 Πίναξ των εν τω Τετάρτω Τόμω Αντικειμένων

Βιέννη
1811