ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γόλδσμιθ, Iστορία της Eλλάδος, τόμος ΙΙΙ (Βιέννη, 1807)

pdf16

view
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ
 •  ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΗΣ ΠΙΝΑΞ των εν τω Γ' τόμω περιεχομένων
 •  ΚΕΦΑΛ. ΚΒ'. Από της αναβάσεως του μεγάλου Κωνσταντίνου επί τον θρόνον έως της διαιρέσεως της Ρωμαϊκής μοναρχίας
 •  ΚΕΦΑΛ. ΚΓ'. Από της διαιρέσεως της Ρωμαϊκής μοναρχίας έως της τελευτής του Ιουστινιανού
 •  ΚΕΦΑΛ. ΚΔ'. Από της τελευτής του Ιουστινιανού έως της βασιλείας του Λογοθέτου Νικηφόρου, του πρώτου νομιζομένου αυτοκράτορος των Γραικών
 •  ΚΕΦΑΛ. ΚΕ'. Από της βασιλείας Νικηφόρου, του πρώτου νομιζομένου αυτοκράτορος των Γραικών, έως της τελευτής Βασιλείου του Β'
 •  ΚΕΦΑΛ. ΚΣΤ'. Από της τελευτής Βασιλείου του Β' έως της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων
 •  ΚΕΦΑΛ. ΚΖ'. Από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων έως της αλώσεως αυτής υπό των Οθωμανών
 •  Σύντομος πραγματεία περί τεχνών και επιστημών, άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων
 •  ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ των εν τη Βυζαντινή ιστορία περιεχομένων αξιολογωτέρων ονομάτων και πραγμάτων
 •  ΠΙΝΑΞ ΓΕΝΙΚΟΣ των εν τω Α' και Β' τόμω περιεχομένων αξιολογωτέρων ονομάτων και πραγμάτων
 •  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
 • Παροράματα του τρίτου τόμου τα ουσιωδέστερα
 •  Παράρτημα
 • Χάρτης της Ελλάδος
Βιέννη
1807