ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία Aριθμητικής και Aλγέβρης, τόμος Β' (Βιέννη, 1816)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Βιβλίον Α'. Περί των τεσσάρων εργασιών (συνέχεια)
 Τμήμα Α'. Περί κεκλασμένων αριθμών (συνέχεια)
 Μέρος Β'. Περί κλασμάτων δεκαδικών
 Τμήμα Γ'. Περί πολλαπλασιόνων, και υποπολλαπλασιόνων αριθμών, ήτοι περί δυνάμεων και ριζών, ή περί εκθετικού και ριζικού αριθμού

 Μέρος Α'. Περί δυνάμεων εν γένει
 Μέρος Α'. Περί δυνάμεων κατά μέρος
 Μέρος Α'. Περί ριζικών Ποσοτήτων
 Τμήμα Γ'. Περί Εξισώσεων του δευτέρου βαθμού

 Μέρος Α'. Περί Εξισώσεως του δευτέρου βαθμού

 Κεφ.Α'. Περί της αμιγούς Εξισώσεως
 Κεφ.Β'. Περί λύσεως των μεμιγμένων Εξισώσεων του δευτέρου βαθμού
 Μέρος Β'. Περί ιδιαιτέρας θεωρίας των τετραγωνικών Εξισώσεων

 Κεφ.Α'. Περί φύσεως της Εξισώσεως, του δευτέρου βαθμού
 Κεφ.Β'. Περί Ευρέσεως προβλημάτων
 Κεφ.Γ'. Περί του πώς εις το απλούστερον ανάγομεν εν Δυώνυμον άλογον, όταν η ρίζα απ'αυτού απαιτήται η τετραγωνική

Βιέννη
1816