ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Χειραγωγός Έμπειρος της Πραγματείας (Βιέννη, 1809)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Τοις κλεινοίς και φιλοπραγματαίς Ελλήνων παισί, και κυρίοις ομογενέσι
 Τω Ευγνώμονι και Φιλοχρήστω Αναγνώστη
 Πίναξ του Παρόντος Βιβλίου
Σημεία του παρόντος βιβλίου, τι δηλούν
 Περί της Προπαιδείας
 Περί του απλού Σουμμαρισμού εις διάφορα είδη
 Περί του απλού Υφειλμού εις διάφορα είδη
 Περί του απλού Πολλαπλασιασμού κατά διαφόρους τρόπους
 Περί του απλού Μερισμού
 Αρχή των τεσσάρων Μεθόδων με τζακίσματα, και πρώτον περί του Σουμμαρισμού εις διάφορα είδη
 Υφειλμός με τζακίσματα
 Πολλαπλασιασμός με τζακίσματα
 Μερισμός με τζακίσματα
 Περί Σχισμάτων του Μερισμού
 Περί της μεγαλητέρας Προπαιδείας 
 Τζακίσματα συνηθισμένα του Φιορινίου, του Ταλήρου, του Γροσίου, του Τζεντίου, και του Φουντίου
 Περί της Μεθόδου των Τριών απλώς
 Περί της Μεθόδου των Τριών με τζακίσματα κατά 16 τρόπους
 Μέθοδος των τριών ανάπαλιν
 Μέθοδος των Πέντε
 Μέθοδος των Πέντε με τζακίσματα
 Μέθοδος των Πέντε ανάπαλιν
 Μέθοδος των Επτά
 Μέθοδος η λεγομένη Επάλληλος, Γερμανικά δε, Κέτεν Ρέχνουγγ, και Ιταλικά la Cattena, ’λυσος
 Μέθοδος διαφόρων Μονέδων, πώς λογαριάζονται εν ευκολία
 Λογαριασμοί περί διαφόρων, ήγουν τόκων, εις ημέρας, και μήνας, και κατά της Τουρκίας την τάξιν
 Λογαριασμοί περί Εταιρείας, ήγουν Συντροφίας κατά διαφόρους τρόπους
 Περί Μονέδων, και Συναλλαγών αυτών, των πλέον Κυριωτέρων πόλεων της Ευρώπης, μαζή με τα ζυγία, και πήχας των
 Λογαριασμοί περί Καμβίων
 Λογαριασμοί Καμβίων εις Προεγνωσμένας ποσότητας, και διορισμένα Κούρση
 Λογαριασμοί Καμβίων εις Προεγνωσμένας ποσότητας, και διορισμένα Κούρση, μαζή με έξοδα, τόκους, και Προβυζιόνε φύλλα
 Εκλογαί Καμβίων
 Παραγγελίαι Καμβίων
 Κέρδη, και Ζημίαι εις τα Κάμβια
 Κόστον πραγματειών με τα έξοδα, και Κούρσον, επάνω εις το εν Τζέντι, εν Φούντι, μίαν Οκάν, εν Δράμμι, μίαν Πήχην και τα τοιαύτα
 Μέθοδος Συναλλαγής, το λεγόμενoν Ντεϊσι, ή Τράμπα κατά διαφόρους τρόπους
 Ταβέλλα πρώτη, περί των Ζυγίων, των πλέον κυριώτερων πόλεων της Ευρώπης, κατά Αλφάβητον
 Ταβέλλα δευτέρα, περί των Πηχών ομοίως, κατά Αλφάβητον
 Ταβέλλα τρίτη, περί των διαφόρων Μονέδων, πόσα αξίζει η κάθε μία κατά της Βιέννης το Αγιάρι

Βιέννη
1809