ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Τα αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις (Βιέννη, 1805)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Ο Σκοπός του Πονήματος
 Κεφαλαιώδης Πίναξ των Εμπεριεχομένων
 Της Φυσικής Προλεγόμενα
 ΚΕΦ. Α'. Περί υπάρξεως Σωμάτων
 ΚΕΦ. Β'. Περί Φύσεως της του Σώματος
 ΚΕΦ. Γ'. Περί αρχών του Φυσικού Σώματος
 ΚΕΦ. Δ΄. Περί Εκτάσεως, και Σχήματος, και Διαιρέσεως, και Συνθέσεως των Σωμάτων.
 ΚΕΦ. Ε'. Περί παχύτητος, και του πορώδους. και σκληρότητος, και ευθραυστίας, και απαλότητος, και ευκαμπίας, και ελαστικότητος, έτι δε και περί αδρανίας των σωμάτων 
 ΚΕΦ. ΣΤ'. Περί χρόνου και τόπου, ένθα και περί του Κενού
 ΚΕΦ. Ζ'. Περί Κινήσεως και Ηρεμίας
 ΚΕΦ. Η'. Περί προσβολής Σωμάτων, και περί θραύσεως
 ΚΕΦ. Θ'. Περί Βαρυτήτος
 ΚΕΦ. Ι'. Περί καθόδου των βαρέων επί επιπέδων πρανών
 ΚΕΦ. ΙΑ'. Περί αναλικνιζομένων Σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΒ'. Περί κινήσεως των προβαλλομένων σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΓ'. Περί κεντρικών Δυνάμεων
 ΚΕΦ. ΙΔ'. Περί σωμάτων ηλεκτρικών
 ΚΕΦ. ΙΕ'. Περί εφελκύσεων των σωμάτων
 ΚΕΦ. ΙΣΤ'. Περί σωμάτων παγιότητος και προσκολλήσεως
 ΚΕΦ. ΙΖ'. Περί ροωδών σωμάτων εν γένει
 ΚΕΦ. ΙΗ'. Περί της παρά το βάρος των υγρών ενεργείας
 ΚΕΦ. ΙΘ'. Περί υγρού του δι' οπής σκεύους εκρέοντος
 ΚΕΦ. Κ'. Περί σωμάτων στερρών τοις υγροίς εμβαπτομένων, και περί της ειδικής των σωμάτων βαρύτητος
 ΚΕΦ. ΚΑ'. Περί της Γης
 ΚΕΦ. ΚΒ'. Περί Ύδατος
 ΚΕΦ. ΚΓ'. Περί Αέρος
 ΚΕΦ. ΚΔ'. Περί Πυρός
 ΚΕΦ. ΚΕ'. Περί των γενικωτέρων του Φωτός ιδιοτήτων
 ΚΕΦ. ΚΣΤ'. Περί Φωτός θραυομένου
 ΚΕΦ. ΚΖ'. Περί Φωτός επιφανείαις επιπέδοις τε και σφαιροειδέσι μέσων των διαθραυόντων εμβάλλοντος
 ΚΕΦ. ΚΗ'. Περί Φωτός από μεν του αέρος εμβάλλοντος εις ύελον, εκ δε υέλου ανάπαλιν εις αέρα διαπεραιουμένου
 ΚΕΦ. ΚΘ'. Περί παντοίων, ας ακτίνες πάχουσι, θραύσεων, και περί χρωμάτων
 ΚΕΦ. Λ'. Υπογραφή του Οφθαλμού
 ΚΕΦ. ΛΑ'. Περί διελεύσεως του Φωτός δια των του οφθαλμού χυμών, και περί οράσεως
Παροράματα
 Σχήματα

Βιέννη
1805