ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Περί συστήματος του Παντός (Βιέννη, 1805)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Πίναξ κεφαλαιώδης
 Κεφ. Α'. Περί παραλλάξεως Αστέρων
 Κεφ. Β'. Διαιρουμένων των Αστέρων εις Απλανείς, και Πλάνητας, όσοι τον αριθμόν οι Πλάνητες, δείκνυται
 Κεφ. Γ'. Ει Ουρανών φύσις αντίτυπος, ή ροώδης
 Κεφ. Δ'. Δείκνυταί τινα τω συστήματι του Παντός επανήκοντα
 Κεφ. Ε'. Περί θέσεως, ήτοι εντοπισμού Ηλίου, και Γης εν των Παντί, ένθα περί των επισημοτέρων Συστημάτων
 Κεφ. ΣΤ'. Περί του Κινητικού των Αστέρων
 Κεφ. Ζ'. Περί Αστέρων εν είδει, και πρώτον περί Ηλίου
 Κεφ. Η'. Περί Σελήνης
 Κεφ. Θ'. Περί Σελήνης, και Ηλίου Εκλείψεων
 Κεφ. Ι'. Περί των πέντε ελασσόνων Πλανητών
 Κεφ. ΙΑ'. Περί Πλανητών αποφάσεως, και μεγέθους
 Κεφ. ΙΒ'. Περί Αστέρων Απλανών
 Κεφ. ΙΓ'. Περί ανατολής, και δύσεως Αστέρων, και περί του Λυκαυγούς φωτός
 Κεφ. ΙΔ'. Περί Κομητών
Παροράματα
 Πίνακες σχημάτων

Βιέννη
1805