ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επιτομή Aστρονομίας, τόμος Α' (Βιέννη, 1803)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Γκραβούρα
Προμετωπίδα
 Αφιέρωση
 Προοίμιον του Συγγραφέως
Χρονολόγια. Περί των ενδοξοτάτων είκοσι αστρονόμων
 Ο μεταφραστής εις τους αναγινώσκοντας
 Πίναξ των εν τω Α'. Τόμω περιεχομένων
 Επιγράμματα
 Προς τους Συνδρομητάς
Επίγραμμα
 Βιβλίον Πρώτον
 Περί της Σφαίρας και των Αστερισμών
 Ευρείν το ύψος του πόλου δια μέσου των Αστέρων
 Περί του Μεγέθους της Γης
 Πλάτη Γεωγραφικά ή γήϊνα
 Μήκη Γεωγραφικά
 Περί της ιδίας κινήσεως της Σελήνης, και των φάσεων αυτής
 Περί της ενιαυσίου Κινήσεως, και περί Εκλειπτικής
 Περί της πλαγιότητος της Εκλειπτικής και των Τροπικών
 Κίνησις του Ηλίου
 Περί των Πλανητών εν γένει
 Ορθαί αναβάσεις, Αποκλίσεις, Μήκη και Πλάτη των ’στρων
 Περί της Κρικωτής Σφαίρας
 Περί της ορθής, πλαγίας, και παραλλήλου Σφαίρας
 Περί των Καιρών, ήτοι των τεσσάρων Ωρών του χρόνου
 Περί των γηΐνων Ζωνών
 Περί των Αντιπόδων
 Περί του πώς να κάμη τινάς μίαν Μεσημβρινήν Γραμμήν
 Περί της Ουρανίας τεχνικής Σφαίρας και των χρήσεων αυτής
 Δοθέντων του πλάτους ενός τόπου της Γης, και του καθημερινού χωρίου του Ηλίου, ευρείν την ώραν της ανατολής και της δύσεως αυτού
 Ευρείν τας δύο ημέρας του ενιαυτού εν αις ο ήλιος ανατέλλει εις μίαν ώραν διωρισμένην
 Ευρείν τα σημεία του Ορίζοντος εν οις ο ήλιος ανατέλλει κάθε ημέραν
 Ευρείν την ορθήν ανάβασιν του Ηλίου επάνω εις την σφαίραν δια μίαν δεδομένην ημέραν
 Ευρείν εν μια τινί ώρα την ορθήν ανάβασιν του Μεσουρανίου
 Ευρείν το χωρίον του Ηλίου και το ύψος του Πόλου δια της παρατηρηθείσης αποκλίσεως
 Ευρείν την ώραν, εν η ο Ήλιος πρέπει να έχη ένα διωρισμένον βαθμόν του Αζιμούθ εις μίαν δεδομένην ημέραν
 Ευρείν το ύψος ενός ’στρου εις μίαν δεδομένην ώραν, και την ώραν εν η συστοιχεί με ένα δεδομένον ύψος
 Ευρείν την ώραν της διαβάσεως ενός Αστέρος από τον Μεσημβρινόν
 Ευρείν την ώραν εν η ανατέλλει και δύνει ένας Αστήρ
 Ευρείν την ώραν εν η δύο Αστέρες ευρίσκονται εις τον ίδιον κορυφικόν
 Ευρείν την ημέραν, εν η ένας αστήρ παύει από το να φαίνεται το εσπέρας μετά την δύσιν του ηλίου...
 Περί της Γηίνης Σφαίρας και των χρήσεων αυτής
 Περί των Αστερισμών
 Πίναξ των Εκατό Αστερισμών οπού παραστήνονται επάνω εις τας Ουρανίας Σφαίρας
 Ώραι της διαβάσεως εις τον Μεσημβρινόν των πρωτευόντων Αστέρων δια την α' του κάθε μηνός...
 Μέθοδος των γραμμών
 Περί των μεταβαλλομένων και νεφελωδών Αστέρων
 Βιβλίον Δεύτερον
 Θεμέλια της Αστρονομίας, και Συστήματα του Κόσμου
 Περί της κινήσεως και των ανισοτήτων του Ηλίου
 Περί των συστοίχων υψών
 Περιγραφή του κινητού Κυκλοτετάρτου
 Περί της μετρήσεως του Χρόνου
 Ευρείν τον αληθινόν χρόνον μιας παρατηρήσεως
 Περί της εξισώσεως του χρόνου
 Περί των διαβάσεων εις τον Μεσημβρινόν, περί της ανατολής και δύσεως των ’στρων
 Περί του Συστήματος του Κόσμου
 Σύστημα του Κοπερνίκου
 Περί του συστήματος του Τύχωνος Βράχε
 Ενστάσεις κατά του συστήματος του Κοπερνίκου
 Εξήγησις των φαινομένων εις το σύστημα του Κοπερνίκου
 Κινήσεις των πλανητών καθώς βλέπονται από τον Ήλιον, και καθώς βλέπονται από την Γην
 Περί των πλανητικών περιφορών
 Περί των αιωνικών εξισώσεων
 Επιστροφαί των Πλανητών εις τας αυτάς θέσεις
 Στάσεις, και οπισθοβατήσεις των Πλανητών
 Βιβλίον Τρίτον
 Περί κινήσεως των Πλανητών περί τον Ήλιον
 Περί της Ελλειπτικής κινήσεως
 Περί της εξισώσεως της τροχιάς
 Διορισμός των Αφηλίων
 Η μέθοδος του πώς ημπορούν να διορθωθούν εν ταυτώ τα τρία στοιχεία μιας τροχιάς
 Περί των δεσμών των Πλανητών
 Περί των Εγκλίσεων
 Περί των Διαμέτρων των Πλανητών και περί των μικρομέτρων οπού χρησιμεύουν εις καταμέτρησιν αυτών
 Βιβλίον Τέταρτον
 Περί της κινήσεως της Σελήνης, περί του Χρονολογίου και των Παραλλήλων
 Περί των περιφορών της Σελήνης, και του Χρονολογίου
 Χρονολόγιον παντοτινόν των Επακτών και των Κυριακών γραμμάτων, ή Γρηγοριακόν Χρονολόγιον...
 Περί των ανισοτήτων της Σελήνης
 Περί των Δεσμών και της Εγκλίσεως του Σεληνιακού κύκλου
 Περί της Διαμέτρου της Σελήνης
 Περί της Παραλλάξεως της Σελήνης
 Μέθοδος δια να εύρη τινάς την οριζοντικήν Παράλλαξιν ενός Πλανήτου
Παροράματα
 Πίνακες

Βιέννη
1803