ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ερμηνεία της καλλιεργείας του γεωμήλου (Παρίσι, 1828)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Αφιέρωση
 Χαιρετισμός
 Εισαγωγή
 Κεφάλαιον πρώτον
 Ιστορία του φυτού
 Περιγραφή του φυτού
 Είδη του φυτού
 Ωφέλειαι της καλλιεργείας του
 Κεφάλαιον δεύτερον
 Γη
 Όργωμα
 Κόπρισμα
 Φύτευμα
 Σκάλλισμα
 Πρόχωμα
 Κεφάλαιον τρίτον
 Ωρίμασις
 Ξερρίζωμα
 Σπάρσιμον
 Καλλιέργεια των γεωμήλων εις υπόγεια
 Διπλή καρπολογία
 Γεώμηλα αργοφυτευμένα
 Κεφάλαιον τέταρτον
 Πώς φυλάττονται τα γεώμηλα
 Κεφάλαιον πέμτον
 Εισαγωγή
 Ξήραμα των ωμών γεωμήλων
 Ξήραμα των βρασμένων γεωμήλων
 Ξήραμα των γεωμήλων εις ζυμάρι
 Πώς ευγάλλουν το άμυλον από τα γεώμηλα
 Κεφάλαιον έκτον
 Χρήσεις των χαλασμένων γεωμήλων
 Κεφάλαιον έβδομον
 Χρήσεις του νωπού γεωμήλου εις την τροφήν του ανθρώπου
 Κεφάλαιον όγδοον
 Χρήσεις του αλευρίου των γεωμήλων
 Κεφάλαιον έννατον
 Χρήσεις του γεωμήλου εις την τροφήν των ζώων
 Επίλογος
Πίναξ

Παρίσι
1828