ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής, τόμος Β' (Βενετία, 1804)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Στοιχεία της Λογικής, Μέρος Β'. Περί αποδείξεως της Αληθείας, ή Διαλεκτική
 Στοιχεία της Λογικής, Μέρος Β'. Περί μεθόδου του προβάλλειν και αποδεικνύειν την αλήθειαν
 Εισαγωγή
 Τμήμα Α'. Περί των λέξεων
 Τμήμα Β'. Περί Προτάσεων
 Τμήμα Γ'. Περί Επιχειρήσεων
 Τμήμα Δ'. Περί Σοφισμάτων
 Τμήμα Ε'. Περί Διαλέξεων
 Τμήμα ΣΤ'. Περί Μεθόδου
 Πίναξ του Β' Τόμου

Βενετία
1804