ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Μαθήματα δια τους Παίδας. Τόμος Τρίτος, Περίοδος Τρίτη (Οδησσός 1830)

pdf16

view
 • Εξώφυλλο
 • Σημείωση του Εκδότη
 •  Μάθημα Α'.
 •  Περί της Σφαίρας του παντός
 •  Το Ομμάτιον
 •  Ιστορία της Ρωσσίας
 •  Ιστορία της Ελλάδος. 
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Ηθική. 
 •  Ιστορία των Εθνών.
 •  Μυθολογία. 
 •  Mάθημα Β'.
 •  Περί της Σφαίρας του Παντός
 •  Περί των Χρωμάτων
 •  Ιστορία της Ρωσσίας
 •  Ιστορία της Ελλάδος. 
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Ηθική
 •  Ιστορία των Εθνών
 •  Μυθολογία. 
 •  Μάθημα Γ'.
 •  Περί του Πυρός
 •  Περί της Σφαίρας του Παντός
 •  Ιστορία της Ρωσσίας
 •  Ιστορία της Ελλάδος. 
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Ηθική
 •  Ιστορία των Εθνών.
 •  Μυθολογία. 
 •  Μάθημα Δ'.
 •  Περί της Σφαίρας του Παντός
 •  Περί του Αέρος
 •  Ιστορία των Εθνών.
 •  Ιστορία της Ελλάδος. 
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Ηθική
 •  Ιστορία των Εθνών.
 •  Μυθολογία. 
 •  Μάθημα Ε'.
 •  Περί της Σφαίρας του Παντός
 •  Ιστορία της Ρωσσίας
 •  Ιστορία της Ελλάδος. 
 •  Φυσική Ιστορία. Ζώα
 •  Ηθική
 •  Ιστορία της Ρώμης
 •  Μυθολογία. 
 •  Μάθημα ΣΤ'.
 •  Περί της Σφαίρας του Παντός
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Ιστορία της Ελλάδος. 
 •  Ηθική. 
 •  Ιστορία της Ρώμης
 •  Μυθολογία. 
 •  Μάθημα Δ'. 
 •  Περί της Σφαίρας του Παντός
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Ιστορία της Ελλάδος
 •  Ιστορία των Εθνών
 •  Μάθημα Η'.
 •  Περί της Σφαίρας του Παντός
 •  Περί Μετεώρων
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Ελληνική Ιστορία
 •  Ιστορία της Ρώμης
 •  Μάθημα Θ'. 
 •  Ακολουθία περί των Μετεώρων
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Ιστορία της Ελλάδος
 •  Ιστορία των Εθνών.
 •  Μάθημα Ι'.
 •  Περί Ηλεκτρισμού
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Θεωρία της Φύσεως
 •  Ιστορία της Ελλάδος
 •  Ιστορία των Εθνών.
 •  Μάθημα ΙΑ'. 
 •  Περί βροντής, αστραπής, και αστροπελεκίου
 •  Περί Σεισμού 
 •  Τυχαία πυρά. Διάττοντες αστέρες
 •  Ανεμοστρόβιλος
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Θεωρία της Φύσεως
 •  Ελληνική Ιστορία
 •  Ιστορία Βυζαντινή
 •  Μάθημα ΙΒ'.
 •  Περί της των ζώων οικονομίας
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Θεωρία της Φύσεως
 •  Ελληνική Ιστορία
 •  Βυζαντινή Ιστορία. Εποχή Τρίτη. Ήτις μετά τον Βαλδουϊνον, έως τον αφανισμόν του Ελληνικού βασιλείου, περιέχει διάστημα χρόνων 249
 •  Mάθημα ΙΓ'.
 •  Τα όργανα της τροφής, και όσα φυλάττουσι την ζωήν μας. Και πρώτον τα όργανα της χωνεύσεως
 •  Φυσική Ιστορία
 •  Θεωρία της Φύσεως
 •  Ελληνική Ιστορία
 •  Ιστορία της Γαλλίας
 •  Μάθημα ΙΔ'.
 •  Μάθημα ΙΕ'.
 •  Μάθημα ΙΣΤ'.
 •  Μάθημα ΙΖ'.
 •  Μάθημα ΙΖ'.
 •  Περί της του αίματος κυκλοφορίας
 •  Ιστορία της Αγγλίας
 •  Μάθημα ΙΗ'.
 •  Περί της αναπνοής
 •  Ιστορία της Σκωτίας
 •  Μάθημα ΙΘ'.
 •  Ιστορία της Ιρλανδίας
 •  Βασιλείς της Ιταλίας
 •  Βασιλείς της Νεαπόλεως
 •  Βενετία
 •  Γένοβα
 •  Τοσκάνα
 •  Μεδιόλανα
 •  Κορσική
 •  Μάλτα. Σαυοϊα και Σαρδινία
 •  Ελβετία
 •  Μάθημα Κ'.
 •  Αλλεμανία
 •  Ισπανία
 •  Μάθημα ΚΑ'.
 •  Εποχή Δευτέρα. Ήτις περιέχει από τον Αλφόνσον έως τον Φερδινάνδον Α'. χρόνους 171
 •  Εποχή Τρίτη. Ήτις διήρκεσεν από τον Φερδινάνδον Α'.έως τον Φερδινάνδον Ε'. 437 χρόνους
Οδησσός
1830